Status

Regeringen indgik den 5. november 2003 trafikforlig med Dansk Folkeparti, Det radikale Venstre og Kristendemokraterne.

Resultatet blev, at der blev igangsat en ny VVM-undersøgelse for de alternative løsninger til en bæredygtig trafikal løsningen i regionen, hvilket er det, som vi og andre meningsfæller har kæmpet hårdt for.

Der blev i den forbindelse etableret en interessegruppe bestående af:

- Grøn Trafik i Bycirklen
- Danmarks Naturfredningsforening, Ballerup afd.
- Trafikgruppen i Ledøje-Smørum
- Kulturøkologisk forening i Albertslund
- Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Desuden blev der etableret en følgegruppe (styregruppe) bestående af:

- De berørte kommuner på linieføringerne
  (Ballerup, Frederikssund, Glostrup, Gundsø, Høje-Taastrup, Ledøje-Smørum, Slangerup,   Stenløse, Rødovre og Ølstykke)
- HUR
- Frederiksborg , Roskilde og Københavns Amter
- Skov- og Naturstyrelsen (deltager som observatør)

Vejdirektoratet varetager formandskabet og sekretariatsfunktionen for begge grupper.
Det er desuden aftalt at referater og andet materiale udveksles mellem grupperne.

Formålet med grupperne er, at fastslå præcist hvad grupperne mener, skal indgå i den supplerende undersøgelse, som Vejdirektoratet skal udarbejde. (Se vores forslag og argumenter i høringssvarne til Vejdirektoratet og HUR under punktet Dokumenter)

Den supplerende undersøgelse skal være færdig i år 2005, hvorefter den skal fremlægges dels i en VVM-rapport samt præsenteres på borgermøder langs linieføringen.

 

I trafikforliget blev det desværre også besluttet, at 1. etape med udvidelsen mellem Motorring 3 & 4 skal igangsættes allerede nu og stå færdigt i år 2012. Vejdirektoratet har fremlagt forslag om en udvidelse af den eksisterende Frederikssundsmotorvej mellem M4 og R3 fra 4 til 6 spor, som herefter skal videreføres med en 6. sporet motorvej parallelt med Jyllingevejs 4 spor direkte gennem Vestskoven samt diverse større tilkørselsramper ved M3 - Dette betyder i alt 10-12 spor på denne strækning. Denne del af Vestskoven er den mest benyttet skov i Danmark.

Sammen med vores meningsfæller herunder Glostrup og Albertslund kommuner kæmper vi stadig for at få denne linieføring lagt i samme trace som Jyllingevej og dermed skåne Vestskoven og Vestvolden mest muligt. (Se endvidere de fællesbreve som er sendt til Trafikministeren samt udvalg under punktet Dokumenter samt forklaring under punktet Linieføring samt de forslag som Glostrup og Albertslund kommuner har betalt Rambøl Nyvig for at udarbejde, og som er sendt til Trafikministeren og Vejdirektoratet under links: Grøn Trafik i Bycirklen. Her finder du også William Model 2, som er et alternativ til Rambøl Nyvigs forslag )

Status pr. 10. oktober 2004

Trafikminister Flemming Hansen har sat 1. etape af Frederikssundsmotorvejen til høring, og efter planen vil han stille forslag om anlægslov i Folketinget engang i oktober. Anlægsloven skal til behandling i 3 omgange. (1. etape er mellem Motorring 3 og Motorring 4)

Flemming Hansen havde lovet Glostrup og Albertslund kommuner, at de forslag som de har betalt Rambøl Nyvig for at udfærdige, ville blive behandlet i fællesskab med Vejdirektoratet. Dette er dog ikke sket. Der har været et enkelt møde, hvor Vejdirektoratet iflg. Glostrup og Albertslund var meget lidt samarbejdsvillige. Herefter behandlede og forkastede Vejdirektoratet forslagne, efter stort set de samme parametre som de har forkastet alle andre alternativer.

William Pedersen fra Glostrup har udarbejdet en ny model kaldet Model 2, hvor han har prøvet at tage højde for de indvendinger, som Vejdirektoratet er kommet med i forbindelse med alle de alternativer, som de har forkastet.

(Både Rambøl Nyvig forslag og William Model2 kan ses og læses via Grøn Trafik i Bycirklens hjemmeside (Grøn Trafik i Bycirklen)

Glostrup og Albertslund kommuner har udfærdiget et brev til Flemming Hansen og Trafikudvalget, hvor de på det kraftigste opfordre til, at få behandlet både deres og Model 2 i samarbejde med Vejdirektoratet, som de er blevet lovet evt. i form af en ny VVM-undersøgelse.

Vi og vores samarbejdspartnere ønsker naturligvis at støtte deres initiativ, så vi sikre, at alle alternative forslag til Vejdirektoratets mastodont gennem Vestskoven og Vestvolden er blevet fair behandlet, inden der træffes en afgørelse.

I den forbindelse har vi udfærdiget endnu et fællesbrev. Høringsfristen sluttede mandag den 27. september, hvor dette fællebrev blev afleveret til Trafikminister Flemming Hansen, medlemmerne af Folketingets Trafikudvalg og medlemmerne af Folketingets Miljø- og planlægningsudvalg.

3. gang siges at være lykkens gang, så lad os håbe, at det bærer frugt denne gang.


Status januar 2005

William Pedersen fra Grøn Trafik har som tidligere nævnt udarbejdet en alternativ løsning (Model2), som i modsætning til Vejdirektoratets 6 sporet motorvej gennem Vestskoven parallelt med Jyllingevejs 4 spor, ligger i Jyllingevej tracé.

Denne model gennemgik William på et møde med Vejdirektoratet, hvor de påpegede mindre uhensigtsmæssigheder, og hvor de sammen fandt brugbare løsninger, som William oplyste, at han ville tage hjem og indarbejde. Vejdirektoratet afleverede imidlertid deres indstilling til lovforslag til Trafikministeren samme dag, som William afleverede den tilrettede version (Model2c) til både Trafikministeren, Trafikudvalget og Vejdirektoratet.

I Vejdirektoratets indstilling til Trafikministeren lovpriste de deres eget forslag samtidig med, at de gav udtryk for, at Model2 ikke kunne anvendes pga. trafiksikkerhedsmæssige forhold. Denne argumentation gik naturligvis på den første model og ikke den justerede model.

Den 6. september fremlage Trafikminister Flemming Hansen lovforslag ang. 1. etape af Frederikssundsmotorvejen - Vejdirektoratets løsning. (for yderligere oplysninger se tidligere status under Motorvej - Status).

Under 1. behandlingen fik vi uventet støtte fra Socialdemokratiet, idet de fremsatte ændringsforslag til en linieføring i Jyllingevejs tracé, hvilket jo er præcist det, vi sammen med vores samarbejdspartnere har kæmpet for hele tiden. Situationen var nu den, at med støtte fra partierne S, DF, SF og Rad.V. havde vi flertal for vores alternativ, som efterfølgende skulle bearbejdes i Trafikudvalget.

Den 28. oktober fik vi foretræde for Trafikudvalget, hvor vi fik mulighed for at imødegå de kritikpunkter, der havde været ang. Williams Model2. Kulturøkologisk forening i Albertslund fik desuden foretræde den 11. november.

I den følgende tid kunne vi konstatere, at Vejdirektoratet fortsatte med at kritisere Williams model ud fra den første udgave, og ikke ud fra den justerede Model2c. Gennem vores støttere i Trafikudvalget bad vi derfor om et dialogmøde med Trafikminister Flemming Hansen, Trafikudvalget og Vejdirektoratet, hvor vi kunne få mulighed for at udrydde misforståelser og misinformation. Mødet fandt sted i Trafikministeriet den 12. januar 2005.

I forbindelse med mødet udarbejdede vi et dokument, som blev udleveret til Trafikministeren og Trafikudvalget, hvor vi redegjorde for de kritikpunkter, som vi kendte til, at Vejdirektoratet havde fremført (se Dialogmøde vedr. Frederikssundsmotorvejens 1. etape - Trafikministeriet den 12. januar 2005). Da mødet havde en varighed af 1,5 time, var der en del punkter, der ikke nåede at blive færdigbehandlet, vi udarbejdede derfor endnu et dokument med hængepartier, som ligeledes blev udleveret til Trafikministeren og Trafikudvalget (se Afklaring af hængepartier i forbindelse med dialogmøde i Trafikministeriet den 12. februar 2005 og VESTSKOV VS. MOTORVEJ).

Følg desuden sagen via Trafikudvalgsdokumenter på Folketingets hjemmeside:
http://www.folketinget.dk/?/samling/20041/MENU/00000002.htm

Den 18. januar udskrev Anders Fog Rasmussen folketingsvalg, hvilket betyder, at alle igangværende lovforslag bortfalder, og herefter skal genfremsættes efter valget.

Vi kender naturligvis ikke sammensætningen i Trafikudvalget efter valget - eller hvem der efterfølgende er Trafikminister - men for at fremme vor sag, er det vigtigt, at vi får så mange støttere ind i udvalget som overhovedet muligt. Vi vil derfor opfordre til (hvis I har mulighed for det), at I ved valget sætter jeres stemme på en af de kandidater, som støtter os i vores fælles kamp for at få en bæredygtig trafikal løsning i vores region som både tilgodeser trafikanterne, befolkningen og naturen.

Vi har udarbejdet en liste over de kandidater i de forskellige partier som støtter os. Denne liste er/bliver udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen (1-2 maj), og kan desuden ses under Motorvej - Hvad kan du gøre?