Linieføringer

 
Tryk på billedet


Linieføring i hele Frederikssundfingeren

De linieføringer der stadig er aktuelle, er:
Grøn linieføring
- gennem "såkaldt åbent land" 
Lyserød linieføring - delvis gennem "såkaldt åbent land" og delvis som højklasset vej gennem Stenløse og Ølstykke Samt en udbygning af Frederikssundsvej med niveaufri skæringer (over- og underføring af vejbanerne) i de mest kritiske kryds i Ballerup og evt. i Stenløse og Ølstykke, - diverse andre forbedringer på vejstrækningen samt pendlerbusser i myldretiden fra de større landsbyer såsom Gundsømagle og Jyllinge til Veksø, Stenløse og Ølstykke stationer samt fra Ballerup og Malmparken stationer til Lautrupparken og Malmparken.

Det bør endvidere nævnes, at hele linieføringen gennem Gundsø Kommune vil blive anlagt på en dæmning samt en 8 m høj dalbro over Værebro Ådal. Jo højre en vej ligger i terræn, jo højere er støjniveauet - og dette over meget store afstande.


Tryk på billedet


Linieføring omkring Kastaniehøj

Omkring Kastaniehøj er det kun Grøn linieføring, der stadig er aktuel. Rød linieføring blev opgivet, da den forløber gennem store fredede områder, dermed blev byggelinierne også ophævet i forbindelse med trafikforliget den 5. november 2003.

Som det kan ses af kortet, skærer grøn linieføring direkte gennem Kastaniehøj, hvilket vil sige, at hvis denne linieføring bliver gennemført vil 9 ejendomme langs Ellevang og Birkevang blive eksproprieret, da de ligger direkte over linieføringen. Desuden vil der blive etableret et tilkørselsanlæg lige på den anden side af rideskolen ved Knudsbjergvej. Endvidere vil der blive etableret en forbindelsesvej fra Østrupvej via det nye tilkørselsanlæg ved Knudsbjergvej til Holmevej, hvorefter Ellevej vil blive lukket.

Det bør endvidere nævnes, at hele linieføringen gennem Gundsø Kommune vil blive anlagt på en dæmning samt en 8 m høj dalbro over Værebro Ådal. Jo højre en vej ligger i terræn, jo højere er støjniveauet - og dette over meget store afstande.

I VVM-redegørelsen er der taget højde for støjdæmpende foranstaltninger også langs Kastaniehøj, erfaringerne viser dog, at det er det første, der bliver sparet væk, hvis/når budgettet overskrides.

Det bør også bemærkes, at den 8 m høje dalbro forløber direkte over nogle af København Energis vigtigste kildevandsreservoir, som årligt forsyner ca. 30.000 københavnere med rent drikkevand. Da undergrunden hovedsagligt består af sten, grus, blødbund samt pletvis moræneler, er det helt åbent for nedsivning af forurening f.eks. i forbindelse med et trafikuheld på broen. Vejdirektoratet mener, at de har taget højde for denne situation ved at montere "tagrender" langs broen samt forstærket autoværnet. Men prøv lige at se dette trafikuheld, som fandt sted i Belgien den 27. juli 2004, og som desværre forårsagede en del kemikalieudslip. - Hvis dette var sket i Værebro Ådal, ville det ikke have været muligt, at bugsere tankbilen væk via terrænet under broen, da Værebro Ådal har op til 20 m blødbund. Ulykken


Tryk på billedet


Linieføring 1. etape

I forbindelse med trafikforliget som Regeringen indgik den 5. november 2003 med Dansk Folkeparti, Det radikale Venstre og Kristendemokraterne, blev det desværre besluttet, at etablere 1. etape mellem Motorring 3 og Motorring 4.

Vejdirektoratet har fremlagt forslag om en udvidelse af den eksisterende Frederikssundsmotorvej mellem M4 og R3 fra 4 til 6 spor, som herefter skal videreføres med en 6. sporet motorvej parallelt med Jyllingevejs 4 spor direkte gennem Vestskoven samt diverse større tilkørselsramper ved M3 - Dette betyder i alt 10-12 spor på denne strækning. Denne del af Vestskoven er den mest benyttet skov i Danmark.

Der er indsendt diverse skitseforslag om alternative linieføringer, der alle følger Jyllingevejs trace til Vejdirektoratet, men disse er desværre blev afvist med mere eller mindre seriøse argumenter. Senest har Albertslund og Glostrup kommune fået Rambøl-Nyvig (det mest benyttede firma af kommunerne i forbindelse med vejanlæg) til at udfærdige 3 forskellige forslag til en løsning, som alle følger Jyllingevejs trace, hvoraf den ene var en motortrafikvejsforbindelse. Desværre blev disse også afvist af Vejdirektoratet med stort set samme argumenter, uden at kommunernes vejteknikere sammen med Rambøl-Nyvig fik den ellers lovede dialog med Vejdirektoratet ang. evt. ændringer.

Sammen med de andre "interessegrupper/modstandere" støtter vi naturligvis Albertslund og Glostrup Kommuner i deres bestræbelser på at få den lovede dialog med Vejdirektoratet, og dermed et reelt alternativ til Vejdirektoratets mastodont af en, efter vores mening, unødvendig udbygning af vejstrækningen og dermed ødelæggelse af Vestskoven.

Se endvidere de fællesbreve, som vi sammen med vores interessegrupper har sendt til Trafikministeren og Trafikudvalget.